Memorandum 2024

Memorandum "Beleidsaanbevelingen 2024  burgerenergie-coöperaties" van REScoop.Vlaanderen voor de Vlaamse en Federale verkiezingen van juni 2024.
Lees hier het Vlaams memorandum 2024 en het Federaal memorandum 2024.

VLAAMS memorandum 2024 :

  1. Verzoekschrift burgerparticipatie Vlaams parlement 2023/25 : Pak het energievraagstuk aan de bron aan. Neem een gelijkaardig initiatief als vervat in het Nederlands klimaatakkoord van 2019 m.b.t. burgerparticipatie in grootschalige hernieuwbare energieprojecten op land. Dat voorziet in een verplicht participatieplan op maat van de lokale gemeenschap tot 50% burgerparticipatie als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag.
  2. Energiegemeenschappen en Energiedelen : bijsturen en verduidelijken door afstemmen op de Europese directieven waarin burgerinitiatieven centraal staan, zodat energiegemeenschappen maatschappelijke meerwaarde creëren en stroomversnelling genereren waarbij geschikte daken volgelegd worden met PV
  3. Betaalbaar en energiezuinig wonen : ondersteun collectieve renovatieprojecten die inzetten op ontzorging vooral in de bebouwde omgeving,
  4. Warmte: ondersteun de ontwikkeling van coöperatieve warmtenetten zoals in Nederland via het nationaal programma van de Regionale Energie Strategieën
  5. Distributienet: maak mogelijk dat burgers mee kunnen participeren in het net waar zij gebruikers van zijn

FEDERAAL memorandum 2024 :

  1. Hernieuwbare energie op land : gebruik de democratische hefbomen bij openbare aanbestedingen voor HE op (semi)publieke gebouwen en (semi) publieke gronden, met punten voor rechtstreekse burgerparticipatie en lokale meerwaardecreatie
  2. #burgerwindopzee : pas de Europese directieven ter ondersteuning van burgerinitiatieven toe op de offshore windtender PEZ op basis van de Europese definities van energiegemeenschappen.
  3. Ondersteunend fiscaal beleid voor de energietransitie : taks-shift van elektriciteit naar fossiele brandstoffen en afbouw van subsidies voor fossiele brandstoffen.
  4. Sociaal rechtvaardige energietransitie : gebruik het Europees sociaal fonds vanuit ETS voor realiseren beleidsaanbevelingen BBL ‘energietransitie zonder achterblijvers’ en RESET ‘just transition’
  5. NRC-erkenning : In het vernieuwd vennootschapswetboek is voorzien om het oneigenlijk gebruik van de coöperatieve vennootschapsvorm CV te weren (art. 6:1 WVV). Vanaf 1/1/2024 dienen CV’s zonder coöperatieve finaliteit een andere vennootschapsvorm aan te nemen. Stem daartoe de NRC erkenningsprocedure af op de internationaal erkende regels voor coöperatief ondernemen zoals beschreven in de ICA-guidance notes die verduidelijkt wat ‘coöperatieve finaliteit’ betekent.

 

MEMORANDUM 2019: "Beleidsvoorstellen 2019 - burgerenergiecoöperaties"

Memorandum van REScoop.Vlaanderen voor de Vlaamse en Federale verkiezingen van 2019.
Bekijk het memorandum.

Herbekijk de overhandiging aan Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters op 18/05/2019

 

 

MEMORANDUM 2014:  "Kiezen voor een actieve rol van de burger in de energietransitie"

Memorandum van REScoop.be voor de Vlaamse en Federale verkiezingen van 2014.
Bekijk het memorandum.