WIND

Winddag

Op 15 juni is het internationale winddag. Wereldwijd is er dan aandacht voor windenergie. REScoop vraagt op die dag ook aandacht voor het maatschappelijk draagvlak van windenergie als motor voor de lokale energietransitie en voor een sociaal rechtvaardige energietransitie. Daarin spelen burgers een centrale rol. Dat is ook wat de Europese directieven rond energiegemeenschappen voorschrijven.
 

Winddag 2023 - In Vlaanderen waait de wind nog niet voor iedereen

REScoop Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen stellen vast dat vandaag slechts 4% van de windturbines in Vlaanderen in burgerhanden is.
In Nederland hebben burgers sinds 2019 het recht om tot 50% rechtstreeks te participeren in windprojecten op land.
Daarom overhandigen wij vandaag een Verzoekschrift aan de Vlaamse Regering, met de vraag om dat ook in Vlaanderen decretaal te verankeren.

Lees het verzoekschrift
 

Winddag 2022

HERINNERING Verzoekschrift aan het Vlaams parlement en regering om een gelijkaardig initiatief te nemen als in Nederland. Daar voorziet het klimaatakkoord van 2019  in een verplicht participatieplan (tot 50% participatie) op maat van de lokale gemeenschap als voorwaarde voor een vergunningsaanvraag. We vragen concreet aan de ‘bewindvoerders’ van Vlaanderen om een gelijkaardig decreet. Coöperatieve windturbines hebben immers een positieve impact op de energiefactuur van huishoudens. Niet voor eventjes, maar voor eeuwig, in Vlaanderen worden omgevingsvergunningen immers verleend voor onbepaalde duur. Dat komt niet alleen de huishoudelijke energiefactuur maar ook het draagvlak voor windenergie ten goede.  

Lees de open windbrief

 

Winddag 2021

De Vlaamse burgerenergiecoöperaties lanceren samen de website www.burgerenergie.be: Burgers maken, delen en besparen samen energie!  
Wat is burgerenergie? Energie in, burgerhanden, lokale duurzame eerlijke energie. Energie is de motor van onze economie en samenleving. Huishoudens kunnen niet zonder elektriciteit, warmte en mobiliteit. Op burgerenergie vind je snel een overzicht van alle Vlaamse burgerinitiatieven rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Met een blik op de recentste coöperatieve projecten in uw buurt waarnaar je makkelijk kunt doorklikken.

 

Winddag 2020

Verzoekschrift aan de Vlaamse overheid om een gelijkaardig initiatief te nemen als het klimaatakkoord in Nederland. We vragen concreet aan de ‘bewindvoerders’ van Vlaanderen om decretaal vast te leggen dat bij de ontwikkeling van windenergie een participatieplan dient opgesteld te worden dat tot stand komt op maat van de lokale gemeenschap, dat participatieplan maakt deel uit van het omgevingsvergunningsdossier. Daarmee wordt invulling gegeven aan artikel 714 van het burgerlijk wetboek rond commons en aan de Europese directieven rond energiegemeenschappen.  

 

Winddag 2019

Oproep aan alle Vlaamse steden en gemeenten om een deel van de omgevingsenergie voor te behouden voor de lokale gemeenschap en democratisch vast te leggen in gemeenteraadsbesluiten. Dat opent de weg voor realisatie van de lokale klimaatplannen uit de burgemeesterconvenant samen met de bevolking. Gemeenten kunnen ook hefboom zijn door hun publieke en semipublieke gronden en daken ter beschikking te stellen van burgerenergiecoöperaties zoals de Europese directieven rond energiegemeenschappen voorschrijft. 

 

Winddag 2018

Windenergie als motor voor lokale energietransitie. Dat is het onderwerp van een webinar die we in samenwerking met Futureproofed organiseren voor lokale overheden. Een duopresentatie waarbij REScoop.Vlaanderen de coöperatieve context schetst en de stad Eeklo de praktijkervaringen met een gunstig lokaal windbeleid toelicht.  

 

Winddag 2017

Uitnodiging aan de ‘bewindvoerders’ van alle Vlaamse gemeenten om een deel van de wind te ‘reserveren’ voor de eigen burgers. Wind is een lokale natuurlijke rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Steeds meer gemeenten ondertekenen het burgermeesterconvenant en stellen klimaatplannen op, waarbij het gezamenlijk oogsten van omgevingsenergie zorgen voor gedragen realisaties. 

 

Winddag 2016

Overhandiging van een oorkonde ‘windrecht’ aan alle Vlaamse gouverneurs waarin staat dat volgens artikel 714 van het burgerlijk wetboek alle inwoners het recht hebben om gezamenlijk omgevingsenergie te oogsten voor eigen gebruik.  We roepen op om een gelijkaardig initiatief te nemen als de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg die een deel van de wind reserveren voor de lokale gemeenschap.

 

Winddag 2015

Op 13 juni 2015 heeft de Vlaamse federatie voor burgerenergiecoöperaties de wind die over het grondgebied waait geclaimd namens de burgers, met een aangetekend schrijven aan de Vlaamse regering, want de wind waait voor iedereen. Daarmee willen we aansturen op een kader voor ontwikkeling van windenergie gebaseerd op de regels van eerlijke handel in het kader van een sociaal rechtvaardige energietransitie. Artikel 714 van het burgerlijk wetboek omtrent commons biedt daar alle kansen toe.